PO Box 27272 Sharjah
Sharjah
Sharja
Uae
http://www.sharjah.ac.ae/
+971 (6) 558 5000
univeristy,education

Map