PO Box 26666 Sharjah
Sharjah
Sharja
Uae
http://www.aus.edu/
+971 (6) 515 1000
univeristy

Map