Behind Shk Khalifa Hospital, PO Box 4184 Ajman
4184 Ajman
Ajman
Uae
http://www.gmu.ac.ae/
+971 (6) 743 1333
univeristy,education

Map